35. Принципи и механизъм на данъчното облагане

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 35:

Принципи и механизъм на данъчното облагане. Видове данъци. Крива на Лафер

 

 

1) Данъчно облагане

Правото на държавата да събира данъци се утвърждава с нейната поява, функциониране и развитие. Държавата е механизъм за трансформиране на данъчните средства в ползи за всички граждани, придобивани като общи за обществото под формата на общи, публични блага.

 

Данъчното облагане се основава на определени изисквания и принципи, сред които два са овновни: принципът на платежоспособността и принципът на изгодата. Преразпределителната роля на данъчната система е инструмент за постигане на хоризонтална и вертикална справедливост.

 

Освен фискална функция, данъчната система е механизъм за икономическо въздействие върху поведението на икономическите субекти, за това какви блага да се произвеждат и как да се разпределят необходимите за това ресурси. Данъчната система изпълнява разпределителни, преразпределителни, стимулиращи, социални и стабилизиращи функции.

 

Облагането на стопанската дейност с данъци върху продажбите довежда до утвържадаване на разлика между цената, която купувачът плаща за да придобие благата и цената, която производителят получава, известна като данъчен клин, отразяващ загуба за обществото от нарастване на цените и намаляване на обема на производство. Разпределение на данъчната тежест между производители и потребители се извършва в зависимост от еластичността на цените на стоките. Нееластичното предлагане с по-голяма сила изземва доходите на потребителите, докато при еластичното предлагане предимствено се изземват доходите на производителите.

 

2) Видове данъци

Данъците се класифицират по различни критерии и според икономическото си предназначение биват подоходни (лични и корпоративни) , данъци върху продажбите и данъци върху собсъвеността. Социално-осигурителните вноски са условен данък.

 

3) Крива на Лафер

В търсенето на оптимално данъчно облагане, американският икономист Артур Лафер формулира теза, че над определено равнище увеличаването на данъчните ставки се съпровожда с намаляването на данъчните приходи, което е аргумент за провеждане на политика на намаляване на данъците с цел увеличаване на приходите.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар