26. Системи на административно правораздаване

Print Friendly, PDF & Email

1)Континентална система – валидна е за мнозинството европейски държави. Основа е френската правна система. Възниква след Френската революция като първоначално контролът се осъществява от правораздавателен орган в системата на администрацията. Съдебна секция на държавния съвет – единствен висш орган за административно правосъдие. Впоследствие във Франция се създават териториални административни съдилища, които са вън от системата на общите съдилища и са формално в системата на администрацията. Административното правосъдие организационно е отделено от обикновеното (от общите съдилища). Административните съдилища са инстанции за отмяна на незаконни административни актове. Процесът за отмяна е на основата на общата клауза. Характерна е функцията за решаване на спорове за подсъдност, спорове между общите и административните съдилища. Решенията на съда са задължителни.

Чл.135, ал.4 АПК -> Съдебен състав – Трима представители на ВКС и двама на ВАС.

2)Скандинавска система – институт на омбудсмана -> най-напред в Швеция ( там има ВАС и специализирани административни съдилища, които се произнасят по определени въпроси). В Норвегия – общи съдилища се произнасят по административни спорове. Омбудсман -> парламентарен комисар. Скандинавския омбудсман -> при него се подават жабли срещу държавната администрация и други органи. Избира се от Парламента за 4 години. Не може да отменя административни актове. Разполага с две възможности : 1) да направи изложение по въпроса, което се публикува в средствата за масова комуникация; 2) да го представи в парламента.

Ако установи нарушения, може да отнесе проблема до прокуратурата. Контролира цялостната администрация. Може да бъде сезиран пряко от гражданите.

3)Англо-саксонска система правораздавателен контрол върху администрацията се осъществява на принципите на общото право. Общите съдилища -> спорове за законност на акта, право на отмяна. Специалните юрисдикции -> разглеждат специални административни спорове. Създават се през 60-те години към парламента специални контролни органи :

Парламентарен комисар за администрацията – разглежда спорове за законосъобразност на актовете на централните органи на администрацията. Назначава се от кралицата за неограничен срок. Няма право да отменя съответните административни актове, но ако установи нарушение, прави специален доклад пред парламента. Обжалването става чрез депутат в парламента, който сезира омбудсмана. За резултата се уведомява същия депутат, но има право и на доклад пред парламента. САЩ – административното правораздаване се осъществява от общите съдилища, действа общата клауза.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар