42. Управление в областта на обществения ред

Print Friendly, PDF & Email

Правно понятие, защото се среща в нашето законодателство и то в един от важните закони – Конституцията – разпоредбите, които определят правомощията на МС чл.105; чл.143 – определяне на дейността на областните управители; ЗМСМА – чл.44; НК ; ЗМВР; ЗАдм;

Съдържание на понятието – обхваща обществените отношения, свързани на първо място с 1) действие на обществени места (улици,транспортни средства, търговска мрежа и др); 2) действия свързани с опазването на живота, здравето, достойнството на личността; 3)действия, свързани с опазването на конституционните права и свободи; 4)действия, свързани с осигуряване на нормални условия за труд, за почивка; 5)действия при обществени бедствия, природни бедствия (юридически събития);

Във връзка с опазването на обществения ред има създадена централна специализирана администрация в лицето на МВР – упражнява своята дейност на основание на закона – ЗМВР (2006г.); Защитата на обществения ред се извежда от законодателя на приоритетно място.

Според ЗАдм, където имаме главни дирекции по места има и дирекции. Дирекция за борба с организираната постъпност, Охранителна полиция, Противопожарна безопасност и др.

Дирекция охранителна полиция – главна цел : опазване на обществения ред.

Областни дирекции на министерство на вътрешните работи –  РПУ, ПУ; Законодателя разрешава на кметовете да създават общинска полиция.

                        Полицейски органи – понятие. Не всички органи в МВР имат този статут. Работещите в Охранителна полиция, Гранична полиция, Дирекция на вътрешната сигурност примерно са със статут на полицейски органи. Разследващата полиция в досъдебните производства, Противопожарна безопасност нямат статут на полицейски органи.

Правомощия на полицейските органи, за да изпълняват задачите по опазване на обществения ред : съдържат се в ЗМВР : полицейските органи имат право да издават административни актове, да извършват други законни действия, които не са административни актове, но пак са във връзка с изпълнение на тази функция;                                                      могат да предприемат принудителни административни мерки; да реализират административнонаказателна отговорност;

Полицейските органи имат право :

1)да издават разпореждания – например : определен държавен орган да достави определена информация, съответна документация; Чл.55 ЗМВР; Всеки е длъжен да изпълни разпореждането на полицейския орган.

2)да издават предупреждение – на основание на чл.56 ЗМВР. Когато имат информация, че дадено лице може да извърши нарушение. Предупреждението действа превантивно.

3)да издават призовавания по чл.60 ЗМВР.

4)имат правото да извършват проверки за установяване на самоличността – чл.61 ЗМВР.

5)имат право на задържане на лицата – чл.63 ЗМВР.

6)имат право да използват технически средства за явно наблюдение – чл.66 ЗМВР.

7)имат право на личен обиск – чл.68 ЗМВР.

8)право да проверяват личните вещи – чл.69 ЗМВР.

9)право да извършват проверки в жилищни и други помещения – чл.71 ЗМВР.

10)използване на физическа сила и помощни средства – законодателят го предвижда като крайно средство – чл.72 и чл.73 ЗМВР предвиждат тези правомощия.

Помощните средства са изрични предвидени от законодателя – чл.72, ал2.

11)използване на оръжие – отново като крайна мярка – чл.74 ЗМВР.

12)настаняване в заведение за отрезвяване.

13)издаване на разрешения и удостоверения – индивидуални административни актове по различни въпроси на основание на чл.75 ЗМВР.

14)да предприемат принудителни административни мерки – чл.80,268 ЗМВР.

15)реализиране на административно-наказателна отговорност – т.е могат да налагат глоби по отношение нарушенията на закона – чл.270-275 ЗМВР.

 

Законът за МВР не е единственият закон, който съдържа разпоредби в тази област. Предвиждат се и разпоредби в някои специални закони. Организация и контрол относно безопасността на движенията по пътищата – ЗДвП. Контролът върху общоопасните средства – Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства – 2010г. Контрол върху паспортния режим в страната- Закон за българските лични документи, Закон за чужденците в Република България.

Закона за администрацията – възлагат се функции на областните управители за опазване на обществения ред.

                        ЗМСМА – кметовете на общините и общинските съвети също имат тази задача. В практиката на обшинските съвети е възприето издаването на специални наредби за опазването на обществения ред на територията на самата община. Законът за събранията, митингите и манифестациите. Законът за опазване на обществения ред и провеждане на спортни мероприятия. Указ за борба с дребното хулиганство.

Всички действия на полицейските органи са на законова основа.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар