43. Управление в областта на отбраната

Print Friendly, PDF & Email

                        Чл.3 Закон за отбраната и въоръжените сили – Отбраната е система от политически, икономически, военни, социални и други дейности за осигуряването на стабилна среда на сигурност и за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата.

Нормативна основа – КРБ, ЗМВР, ЗДАНС, законодателство за задължителните резерви, за военните запаси.

Органи на управление са :

  • НС
  • Президента
  • МС
  • Кметове
  • Общински съвети
  • Областни управители

Част от техните правомощия са в областта на отбраната и националната сигурност.

Система от специални органи :

  • Министъра на отбраната – висш съдебен специален едноличен изпълнителен орган, който провежда държавната политика в областта на отбраната.
  • Щат по отбраната.

Структурата на министерството на отбраната включва обща администрация, специална администрация и Въоръжените сили на Република България – чл.50 ЗОВС – 1)Българска армия; 2)служба – „военна информация”,3) служба – „Военна полиция”;4) Военни академии и военни училища;5) Военномедицинска академия; 6)Национална гвардeйска част;7) Резерва на въоръжените сили;8) Военно-географска служба;9) Стационарна комуникационна и информационна система.

Стуктурата на Българската армия е обособена в две части :

  • Съвместно командване на силите.
  • Kомандване на трите вида въоръжени сили: сухопътни, военновъздушни, военноморски.

Съвместното командване на силите се ръководи от командващ, а трите вида въоръжени сили се ръководят от командири.

Спрямо въоръжените сили има двойнствено управление : От една страна е управление, което се осъществява от министъра и МС, а от друга страна това е от президента, който е върховен главнокомандващ на въоръжените сили в мирно и военно време. Като върховен главнокомандващ има някои особени правомощия : 1) председателства съвета по национална сигурност; 2) определя кои длъжности в българската армия представляват висш команден съставпо предложение на МС; 3) удостовява с висши военни звания – по предложение на МС.

Министерският съвет осъществява общото ръководство на отбраната. Офицерите се назначават на служба със заповед на министъра на отбраната и се освобождават пак от него.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар