4. Функциониране и развитие на системата, движещите ѝ сили

Print Friendly, PDF & Email
  1. Функциониране и развитие на системата, движещите й сили

 

Международните отношения в никакъв случай не са хаотични.Понятието „системност” е основно в теорията на МО и то създава основата, върху която се изграждат представите за разнообразните трансгранични взаимоотношения.Понятията за „система” и „системност” са в основата на цялото научно познание.
МО са своеобразен начин да се излезе извън рамките на държавно-териториалното разделение на света.Системата на МО е насочена към преодоляване разпокъсаността на световното общество.Възстановяването на цялостта му е социалната функция на системата.Тя трябва да създаде благоприятна външна среда, необходима за развитието на световното общество, за разширяване възможностите за международно общуване и сътрудничество. Нормалното състояние на системата на МО е това, при което международното общуване протича свободно и е във взаимен интерес, т.е. сътрудничеството е естественото състояние на международната система. Извеждането на системата от това състояние нарушава нормалното й функциониране.
Взаимодействието между компонентите и елементите на системата, както и между системата и външната среда, довежда до процеси на изменение на състоянията – това е движението на системата.Променя се поведението на субектите, възникват нови структурни конфигурации, появяват се нови, респективно престават да съществуват стари центрове на сътрудничество и съперничество. И именно това вътрешно и непрестанно движение характеризира системата като динамична. В системата на МО не настъпват скообразни качествени промени, независимо колко големи промени настъпват в политическото и икономическото устройство на субектите, независимо от това дали едни субекти изчезват, а други се появяват. Начинът, по който системата се изменя, е еволюционен, а не революционен. Неотменимо качество на структурата на системата е нейната устойчивост за продължителни периоди от време. Разбира се, устойчивостта не бива да се разбира като неизменност. Структурните отношения се разкриват само в процеса на движение на системата, в процеса на нейното функциониране и развитие. Промените в структурата на системата са по-трайни и дълбоки, защото засягат вътрешния й ред, те променят самия й начин на движение в системата, свързват се с развитието й.
20 век е богат на големи събития и промени върху световната сцена : две световни войни с интервал между тях от една 20 години; продължила четири десетилетия и половина студена война и пр. Трудно е да се отрече, че всички опити коренно да се измени системата са завършили неуспешно.Революция, държавен преврат, идване на нова политическа сила на власт и пр. могат да причинят радикални промени по отношение на външната политика на една държава или да разрушат съществуващите икономически връзки. В рамките на много кратко време цялата вътрешна система на социални отношения може да се преустрои. В системата на международните отношения обаче движението е различно. В отделни области са възможни внезапни промени на отношенията под влиянието на разнообразни причини, но като цяло световната система остава стабилна.
Тази важна особеност на движението на системата на международните отношения се свързва преди всичко със съчетанието на две основни причини.На първо място, това е наличието на компесаторни механизми и на активната роля на самуправлението в системата. Това позволява на системата, променяйки се, да запази основните си параметри. На второ място, отсъствието на общ център, който да бъде в състояние бързо да налага промените в системата. Разбира се, трябва отново да се подчертае, че системата на МО търпи изменения. Напр., в началото на 21 век системата е променена в сравнение с периода от края на Втората световна война. За да отговори на новата обстановка, системата премина в нови състояния, развива се, но това става в продължителни и плавни процеси. За универсалната система на МО са характерни еволютивните начини за промяна и развитие.
Причините за промяна в системата на МО са много различни, те са свързани както с отделните елементи и компоненти на системата, така и с външната среда. Влиянието, което един външен и един вътрешен фактор може да окаже, е много различно.Дори при различни условия един и същ фактор може да има различен ефект върху системата. Системата на МО е динамична, а заедно с това и много сложна.Промените в нея, формите на нейното движение и съответните закономерности, които ги определят, са извънредно сложни за анализиране. Основна причина за това е и друга важна особеност на международната система, а именно това, че вътрешното й движение се проявява в нея като цяло и заедно с това в множеството нейни подсистеми.Системата на МО има много широко множество на динамични равнища, като на всяко равнище ефектът от едно и също събитие има различно значение и последствия.
Движението в международната система става по два основни начина.При първия начин, след като външни или вътрешни въздействия предизвикат промяна в нея, тя се връща към предишното си състояние под влияние на стабилните връзки между елементите й. Този начин се дефинира като функциониране на системата.Например, вследствие на Втората световна война Германия престава да бъде Велика сила и бива разделена.Днес обаче, Германия, която постига единството си, е водещ елемент в Европа.При втория начин на движение, след като веднъж системата се е отклонила от състоянието си, тя не се връща напълно към него, а преминава към ново. В този случай говорим за развитие на системата. Основната разлика, която може да се открои между двата начина на движение в системата е това, че в първия случай тя съхранява основните параметри на структурата си, докато във втория случай, промените засягат нейната структура.
В процесана движение системата на МО гравитира около едно относително стабилно, свързано със запазване на основните й качества състояние, а именно хомеостазиса на системата.Израз на стабилността на системата е стремежът й да запази това състояние. Системата на МО е социална система и поради това за нея е характерна една особеност, която отличава запазването на хомеостатичното състояние при системи от такъв вид, в сравнение със системи от биологичен и механичен тип. При биологичните и механичните системи хомеостазисът се запазва почти винаги чрез връщане към съществуващото състояние, т.е. чрез процес на функциониране на системата. При системата на МО съхраняването на хомеостазиса се осъществява преди всичко чрез постоянното й развитие, чрез преминаването на системата в нови състояния, т.е. основната форма на движение на системата на МО е развитието й.
Системата на МО е извънредно гъвкава и подвижна. Движението на системата обаче не е безразборно и хаотично. За него са характерни типични, повтарящи се промени. При сходни ситуации промените също са сходни. Като част от човешкото общество системата на МО е подчинена на общите закономерности в общественото развитие.
Много от движенията на системата се предизвикват от външни явления, от процеси, развиващи се извън нея. Външната сфера на системата на МО е онова, което остава извън нея и с което по един или друг начин тя си взаимодейства. Промените в международната система трябва да се разглеждат като част от промените на обществото като цяло. Закономерностите в цялостното развитие на световното общество оказват влияние върху сферата на МО. Международните отношения, развитието на системата им, промените на техните състояния не биха могли да бъдат разбрани и осмислени правилно извън общия контекст на обществените отношения.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар