6. Централни органи на изпълнителната власт

Print Friendly, PDF & Email

№6.Централни органи на изпълнителната власт

 

Титуляр на изпълнителната власт в България е Министерският съвет – Чл.19, ал.2 ЗАдм.

Характеристика :

  • Политически орган.
  • Висш орган на изпълнителната власт.
  • Осъществява държавното управление във всички сфери на обществените отношения.
  • Нормативната основа е Конституцията на Република България – глава 5. Не съществува определен закон за Министерския съвет. В Закона за администрацията – Чл.19, ал.2 : Централни органи на изпълнителната власт са : 1.Министерският съвет. 2.Министър-председателят. 3.Заместник министър-председателите. 4.Министрите.

Чл.20 ЗАдм : (1) Министерският съвет е централен колегиален орган на изпълнителната власт с обща компетентност.

(2) Структурата и съставът на Министерският съвет се приемат с решение на Народното събрание по предложение на министър-председателя.

(3) Министерският съвет формулира, разработва и осъществява държавната политика в съответствие със своите конституционни правомощия и със законите на Република България. Министерският съвет приема програма за стратегическите цели и приоритети за срока на своето управление.

Чл.21 ЗАдм : (1) Министерският съвет създава съвети, както и работни експертни групи във връзка с осъществяване на свои правомощия или в изпълнение на конкретни задачи, произтичащи от нормативни актове или решения на Народното събрание.

(2) В акта за съставяне на съветите по ал.1 се определят техният ръководител и състав, редът на осъществяване на дейността им, техните функции и задачи.

Устройственият правилник и администрацията на МС и други специални закони.

  • Състав – определя се като колегиален орган, състоящ се от министър-председател, заместник министър-председател и министри. Чл.108 Конституцията -> Възприема гъвкав подход относно състава на МС.

„Министър без портфейл”

  • Лица, които могат да бъдат членове на Министерския съвет – български граждани; възрастови граници; не може да бъде едновременно и народен представител; да отговаря на изискванията за народен представител.
  • Колегиален орган с обща компетентност – Чл.105 Конституцията. Цялата негова дейност има подзаконов характер.
  • Една част от отношенията са самостоятелни, други с НС, други с президента и т.н. – Чл.105 Конституцията; Чл.106 Конституцията; Чл.87 Конституцията;

Членовете на Министерския съвет могат да участват в заседанията на НС. Има право за свикване на НС.

Чл.98, т.6 Конституцията : Президентът назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България  при международни организации по предложение на Министерският съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители в чужбина.

  • Актовете, които МС издава – чл.114 Конституцията.

Постановления – имат нормативен характер, разпореждания и решения.

Състав на МС в момента – министър-председателя е самостоятелен орган на изпълнителната власт. Има самостоятелни правомощия, различни от тези на МС. Заместник министър-председателите са също самостоятелен орган на Изпълнителната власт. Министрите са специализирани централни органи.

Състав на Министерския съвет : 1) министър – председател ( Бойко Борисов) ; 2,3)двама заместник министър-председатели, които едновременно с това оглавяват МВР  ( Цветан Цветанов ) и Министерство на финансите ( Симеон Дянков); 4) Министър на регионалното развитие и благоустройството ( Лиляна Николова ); 5) Министър на труда и социалната политика ( Тотю Младенов ); 6) Министър на отбраната ( Аню Ангелов ); 7) Министър на външните работи ( Николай Младенов ) ; 8) Министър на правосъдието ( Диана Ковачева ); 9) Минситър на образованието, младежта и културата ( Сергей Игнатов ) ; 10) Министър на здравеопазването ( д-р Стефан Константинов) ; 11) Министър на културата ( Вежди Рашидов ) ; 12) Министър на околната среда и водите ( Нона Караджова ) ; 13) Министър на земеделието и храните ( Мирослав Найденов ); 14) Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( Ивайло Московски ); 15) Министър на икономиката, енергетиката и туризма ( Трайчо Трайков ); 16) Министър на физическото възпитание и спорта ( Свилен Нейков); 17) Министър по управление на средствата на Европейския съюз ( Томислав Дончев ).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар