8. Юридически факти

Print Friendly, PDF & Email

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ
1. Понятие за юридически факт (1)

 • Място на проблема за юридическите факти в ОТП
 • Според В. Ганев
 • правна реалност, правно явление, елементи на правното явление
 • юридически факти, правни последици, субекти на правото, обекти на правото, правни норми
 • Според Д. Милкова
 • в рамките на т.нар. механизъм на правно регулиране
 • най-често на етапа на индивидуализиране на правната норма (т.е. като свързано с правното отношение и субективното право)
 • Според Р. Ташев
 • от гл.т. на разделението обективно право – субективно право
  Понятие за юридически факт (2)

 

Определение

          Обстоятелство (факт) от природната или социалната действителност, предвидено в хипотезата на правната норма, с което диспозцията на тази норма свързва възникването на определени правни последици
1. Понятие за юридически факт (3)

 • Обстоятелство (факт)
 • Конкретно
 • Реално съществуващо (по изключение – презумпции и фикции)
 • От природната или социалната действителност
 • Годно за сетивно възприемане (понякога опосредено – кражба на електроенергия)
 • Предвидено в хипотезата на ПН
 • Дали само в правна норма (може ли факт да бъде юридизиран с договор?)
 • Съотношение между конкретност (с оглед недопускане на произволно тълкуване) и абстрактност (за да може да се обхване целената група факти от действителността)
 • С което диспозицията на ПН свързва възникването на определени правни последици
 • Всяка промяна в правния мир се реализира с помощта на ЮФ – правосубектност
 • В. Ганев – несъщински (правно отношение, съдържащо насрещни права и задължения) и същински (конкретно човешко поведение)
  2. Видове юридически факти – обща схема
 • Класификации на юридическите факти
 • Класификационен критерий
 • Видове ЮФ според този критерий
 • Примери
  Юридически събития и юридически действия
 • Критерий – волево съдържание
 • Възможности – има или няма връзка между факта и човешката воля
 • Когато има връзка – дали самото човешко поведение е прието за ЮФ или се търси причнно-следствена връзка между волево поведение и ЮФ
 • Видове
 • Юридически събития (имат характер на ЮФ, но най-често са в комбинация с юридически действия)
 • Абсолютни (земетресение; изтичане на срок)
 • Относителни (пожар, причинен от човек)
 • Юридически действия (деяния) – значение на бездействията (неплащане по договор; чл. 248, ал. 1 НК – недоносителство за подправка и използване на фалшиви парични знаци)
 • Правомерни (в съответствие с предписанието на ПН – съставяне на завещание)
 • Неправомерни (в противоречие с предписанието на ПН – съставяне на неистински или подправен документ)
  4. Правомерни юридически действия
 • Юридически актове – правните последици са разбирани и целени (нормативни и индивидуални)
 • В публичното право
 • В частното право – едностранни сделки и договори (упълномощаване и дарение)
 • Условия за действителност – предмет, кауза и форма
 • Юридически постъпки – правните последици не са целени, а понякога и не са разбирани (признаване на вземането, което прекъсва погасителната давност – чл. 116, б. “а” ЗЗД)
  5. Неправомерни юридически действия. Вина (1)

Неправомерни юридически действия

 • Правонарушения – освен обективна противоправност, вредоносен резултат и вързка между тях, трябва да е налице и вина
 • Престъпления (висока обществена опасност + обявено от НК за наказуемо)
 • Административни нарушения (по-ниска степен на обществена опасност)
 • Гражданскоправни – деликти и договорни неизпълнения
 • Нарушения на трудовота дисциплина
 • Правни аномалии – налице е обиктивна противоправност, но отсъства вина
 • Следва да се различава от малозначителното деяние (чл. 9, ал. 2 НК)
 • Пример – неправомерно поведение от невменяемо (малолетно) лице
 • Един не докрай изяснен въпрос – по правило не се носи наказателна, административна и дисциплинарна отгоровност (но спрямо малолетните са предвидени определени принудителни мерки); в гражданското право съществува, но там има и презумпция за виновност
  5. Неправомерни юридически действия. Вина (2)

Вина

 • Понятие – субективното отношение на дееца към деянието и неговия противоправен резултат
 • Интелектуален и волеви момент
 • Интелектуален – дали деецът съзнава общественоопасния характер на деянието и възможния му резултат
 • Волеви – дали желае този резултат да настъпи
 • Форми на вината
 • Умисъл – пряк (разбира и желае); евентуален (разбира, не желае, но се съгласява)
 • Непредпазливост – небрежност (не разбира, но е могъл и е бил длъжен да разбира); самонадеяност (разбира, не желае, мислейки, че ще избегне резултата)
  5. Неправомерни юридически действия. Вина (3)
 • Въпросът за деликтоспособността
 • Всяко лице може да извърши обективно противоправно деяние, но за да възникне юридическа отговорност, трябва да е налице вина
 • Две основни състояния изключват вината – липса на определена възраст и липса на вменяемост
 • Възраст и вменяемост
 • Дали деецът разбира свойството и значението на постъпките си (интелектуален момент)
 • Дали може да ги ръководи (волеви момент)
  6. Други класификации на юридическите факти (1)
 • Според характера на правните последици (несъщинските по В. Ганев)
 • Правопораждащи – пораждат права и задължения (договор, деликт)
 • Правопроменящи – видоизменят права и задължения (анекс)
 • Правопрекратяващи – прекратяват съществуващи права и задължения (прекратяване на договор поради изпълнеание или поради изтичане на срока)
 • Правопогасяващи и правосъхраняващи – спорове дали са самостоятелни видове (погасителна давност; признаване на вземането от страна на длъжника)
  6. Други класификации на юридическите факти (2)
 • Според проявната им форма
 • Положителни – юридизирано е възникването на факт
 • Отрицателни – юридизирано е отсъствието на факт (неплащане от длъжника; намаляване на застрахователната премия при отсъствие на застрахователно събитие в определен период от време)

        (Философско-езикови проблеми – наличие на действие = отсъствие на бездействие)

 • Според характера на тяхното действие
 • С еднократно действие (продажба)
 • С многократно действие (чл. 183, ал. 1 НК – неплащане на издръжка на две или повече месечни вноски)
 • С продължително действие (състояния) – (придобивна давност – владение на имот за определен срок от време – чл. 79, ал. 1 ЗС – “непрекъснато”)
  7. Прости и сложни юридически факти (1)
 • Дали е юридизирано единично обстоятелство или сбор от обстоятелства
 • Прости
 • Сложни (фактически състави)
 • Р. Ташев разграничава сложните ЮФ от фактическите състави – счита, че при първите е налице един факт с различни характеристики (правонарушение), докато при вторите има сбор от отделни факти, които заедно предизвикват обща правна последица (сключване на сделка от непълнолетен)
  7. Прости и сложни юридически факти (2)
 • Видове фактически състави
 • Еднородни и смесени (В. Таджер и др.) – в замисимост от това дали ПН, които регулират простите ЮФ – участиници във фактическия състав са от един правен отрасъл или от различни (сключване на договор след спечелена обществена поръчка)
 • Обикновени и динамични (процес) – логически подредена верига от прости ЮФ, всеки от които предизвиква правна последица, необходима за реализране на следващия прост ЮФ (исково производство)
 • Завършени и незавършени – по правило незавършеният фактически състав не предизвиква правни последици; но има и изключения (писмен договор за прехвърляне на вещно право върху недвижим имот – чл. 19, ал. 3 ЗЗД – възможност за обявяване на предварителен договор за окончателен)
  8. Презумпции и фикции (1)
  Общото
 • Правно-технически инструменти, които се основават на фигури от логиката
 • Предполагат наличие на два факта и една последица, която е в устойчива логическа връзка с единия от тях
 • Целят защита на значими социални интереси чрез правни средства
 • Матрица на изложението – пример, факти, връзка, юридизиране, ефект, цел

 1. 8. Презумпции и фикции (2)

Презумпции (praesumptio – предположение)

Пример – презумпция за бащинство (съпругът се счита за баща на детето, родено по време на брака или до 300 дни след неговото прекратяване

 • Наличие на два факта – един известен (брак), другият неизвестен (зачеване)
 • Наличие на устойчива логическа връзка (съпругът най-често е бащата)
 • Установяване в правния ред (у нас – чл. 61 СК)
 • Ефект – пренасяне на правните последици, характерни за неизвестния факт, върху известния факт (вместо зачеване = бащинство, брак = бащинство)
 • Цел – защита на интереси (в случая на непълнолетното лице и майката) чрез промяна на доказателствената тежест
  8. Презумпции и фикции (3)

Видове презумпции

 • Оборими и необорими – в зависимост от това дали по отношение на тях съществува юридическа процедура, която позволява те да бъдат оборени (презумпция за бащинство – оборима; презумпция за знанието на закона – необорима)
 • Общи и отраслови (междуотраслови) – в зависимост от това дали са валидни в рамките на един правен отрасъл или в рамките на целия правен ред (презумпцията за знание на закона е обща; а презумпцията за невиновност е валидна в наказателното право, но не и в граждансктото); по отрасли и дялове
 • Юридически и фактически (човешки) – фактическите презумпции имат значение в правото, доколкото са свързани с процеса на правна аргументация (подсъдимият е бил на местопрестъплението, неговите отпечатъци са по оръжието, има мотив, не дава смислени обяснения, многократно е заплашвал жертвата, видян е да бяга от местопрестъплението от двама свидетели и т.н.)
  8. Презумпции и фикции (4)

Фикции (fictio – измислица)

 • Пример – заченатият, но нероден (заченатият, но още нероден към момента на откриване на наследство, наследява, ако се роди жив и жизнеспособен
 • Наличие на два факта – един реализиран (зачеване), другият нереализиран (раждане)
 • Наличие на устойчива логическа връзка (зачеването най-често води до раждане)
 • Установяване в правния ред (у нас – чл. 2 ЗН)
 • Ефект – пренасяне на правните последици, характерни за нереализирания факт, върху реализирания факт (вместо раждане = вазникване на правен субект, зачеване = възникване на правен субект)
 • Цел – защита на интереси (в случая на непълнолетното лице)
  8. Презумпции и фикции (5)

Видове фикции

 • Юридически (установени в източник на правото с изключение на доктрината) и теоретични (догматични – установени от правната наука) – фикционна теория за ЮЛ (вторите ни интересуват от научна гледна точка, но и като способни да участват в процеса на правна аргументация)
 • Фикции относно юридически факти и фикции относно правни последици – спорна класификация (примерът с обратното действие на закона)
 • Терминологична фикция (спорно) – недвижима вещ – чл. 110 ЗС

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар